Tijela i organi Udruženja generala Bosne i Hercegovine

Skupština

Upravni odbor

Nadzorni odbor

Sud časti

 

Nadležnosti Skupštine:

Donošenje Statuta, izmjene i dopune Statuta i drugih akata određenih Statutom,

odlučivanje o pripajanju, razdvajanju, transformaciji, raspuštanju i prestanku rada, kao i o drugim statusnim promjenama Udruženja,

imenovanje i razrješenje članova Upravnog odbora, Predsjednika Udruženja i drugih organa Udruženja,

usvajanje izvještaja koje je pripremio Upravni odbor i organi Skupštine,

odlučuje o visini članarine i naknade za rad administrativne službe,

usvaja Kodeks Udruženja i Poslovnik o radu Skupštine,

odlučivanje o svim drugim pitanjima koja nisu u nadležnosti drugih organa Udruženja.

 

Nadležnost Upravnog odbora:

Priprema sjednice Skupštine,

priprema nacrt Statuta i drugih dokumenata koje usvaja Skupština,

provodi politiku, zaključke i druge odluke koje je donijela Skupština,

raspolaže imovinom Udruženja,

podnosi godišnji izvještaj o svom radu Skupštini na usvajanje,

donosi finansijski plan i vodi brigu o finansijama Udruženja,

razmatra periodične izvještaje o utrošku sredstava,

bira i razriješava sekretara Udruženja,

po potrebi formira stručne komisije za realizaciju pojedinih zadataka,

vrši i druge poslove koje mu povjeri Skupština.

 

Nadležnosti Nadzornog odbora:

prati i obezbjeđuje zakonitost rada svih organa Udruženja,

vrši nadzor nad ostvarivanjem finansijske politike, priliva i korištenja finansijskih sredstava Udruženja,

nadzire pravilnost u raspolaganju ukupnom imovinom Udruženja.

 

Sud časti se sastaje po potrebi i raspravlja u slučajevima bitnih povreda Statuta i drugih akata Udruženja. Sud časti donosi odluke većinom članova. U slučajevima bitnih povreda Statuta i drugih opštih akata Udruženja, Sud časti može izreći opomenu, javnu opomenu ili predložiti Upravnom odboru isključenje člana iz Udruženja.